شب آرزوها آدم لال می شود و عاجز از بیان آرزوها...

همیشه با خودم می گویم: خودت آرزو دادی خودت هم اگر خواستی برآورده میکنی، چه نیازی به ما هست؟