مهریه عروس خانم: ٢۵٠٠ سکه بهار آزادی برای ٢۵٠٠ سال شاهنشاهی ایران و  ١۴ سکه دیگر به نیت ١۴ معصوم (!)

پ.ن: داستان تخیلی نیست. مهریه خواهر دوستم عین دو خط بالا بود!