در صفوف ایستاده بر نماز

ابن ملجم ها فراوانند باز...

یا نماز را نخوانیم یا از ابن ملجم ها نباشیم. نتیجه ی وجود هر دو باهم را همه می دانند...