«پدر» خیلی سنگین است، تکلف دارد، بیشتر می خورد مترادف کلماتی مثل رئیس و بزرگ و ... باشد، آدم را یاد سریال پدرسالار می اندازد، از آنهایی که تا اسمش می آید رعشه به تن بچه می افتد، از آنهایی که فقط گوشت و برنج و روغن می خرد می آید خانه و تکیه می دهد به پشتی و سفارش چای می دهد و کاری غیر از این کسی ازش ندیده است.

«پدر» خیلی تکلف دارد، از جنس آنی که من دارم نیست...

آنی که من دارم فقط باید «بابا» صدایش زد. فقط «الف» و «ب» دارد اما یک دنیا حرف پشتش خوابیده...

روز بابا مبارک.( از طرف همه کسانی که بابا دارند و قدرش را نمی دانند و بابا ندارند و قدرش را می دانند...)