بازهم ناسازگاری با خدا...
یک جا هم که می گوید کمتر به یاد من باش اصرار دارم که به یادش باشم.

نماز عشاء مسافرت را که کامل بخوانی، دو جمله ی بالا به ذهنت می آید.