در بیان تفاوت های دخترها و پسرها همین بس که وقتی دختری بخواهد یک مبحث درسی اش را خلاصه کند، جزوه ای می شود چند برابر مبحث اصلی ولی وقتی پسری بخواهد این کار را بکند یک حاشیه ی خالی روزنامه هم برایش کافی ست.

باور کن!