+ هر چه با دقت بیشتری به عکس نگاه می کنم بیشتر مطمئن می شوم که از نوع پوشش این خانوم بر نمی آید که نماز اولش باشد. پس چه طور نمی دانسته که نباید هم ردیف یک مرد نماز بخواند؟

+ حالا آنها که با کفش ایستادند به نماز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ و دوشادوش همراهشان با حجابی کامل اقامه نماز کردند، بماند!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن١: در عکس آخر هم سوال اول برقرار است! (البته منظور آن تعداد خانومی هستند که عقب ایستاده اند)

پ.ن٢: پیرامون دو عکس آخر، به قول هم کلاسی ام، مهم نیست نماز اولی باشند،‏ مهم این است که نماز آخرشان نباشد!