دلم می خواهد افسر شوم. افسر راهنمایی و رانندگی. ماموریت هم بگیرم که کارم فقط در جاده ها باشد. جلوی راننده های متخلف را بگیرم و بعد از نشان دادن کارتم، جریمه شان کنم و از آنجایی که همیشه یک سری آدم بی فرهنگ وجود دارد و ظاهرا کم شان می آید که یک خانم برگ جریمه برایشان بنویسد چندتایی هم لیچار بارم می کنند و تخته گاز می روند. من هم جریمه شان را به خاطر بی احترامی به مامور قانون دوبل می کنم و قول می دهم به آنهایی که محترم برخورد کردند بعد از دادن برگه جریمه بهشان یک «به سلامت» هم بگویم!

حیف. حیف که شنیده ام اگر راهنمایی و رانندگی افسر خانم هم داشته باشد، بهش کار اداری می دهند.

حیف که این یکی هم بر باد رفت!