دلم یک چیز نو می خواهد.

شاید یک جفت جوراب نو هم بتواند مرا ارضا کند.