عجب  نگاه مظلومانه ای دارد. نه شاید هم نگاهش عاشقانه باشد (!) نمی دانم...
به هر حال آن چنان مرا شیفته ی خود کرده که اگر کسی این گونه مرا نگاه کند جانم را تقدیمش می کنم. آن هم دو دستی!