بنا به دلایل نامعلومی شهریور را خیلی دوست دارم، خیلی...

امروز یکم شهریور است و من یک ماه فرصت دارم که هر روزم را دوست داشته باشم. چقدر خوب!

 

نه، حالا که خوب فکر می کنم می بینم که دلایلم کاملا هم معلوم و تابلوست...!