روز ملی دختران مبارک.

 

 

برای عرض تبریک این روز فکر می کنم همین یک جمله کافی باشه که:

وقتی خدا پسری به خانواده ای هدیه می ده، به اون خونه برکت داده؛ اما وقتی دختری میده، به اون خونه رحمت رسیده.

بدون برکت خدا میشه زندگی کرد اما بدون رحمتش نه!

روزتون مبارک.