چقدر این روزها قیافه آدم ها شرط شده.

 

دلم می خواهد زشت ترین دختر دنیا باشم؛ تا اگر کسی هم بر فرض محال به سراغم آمد مطمئن باشم فقط به خاطر خودم آمده نه چیز دیگری.