٧٢ شب مانده کمر خم بشود
٧٢ عاشق ز زمین کم بشود
٧٢ مــیــدان بـلا در راه اسـت
٧٢ شب مانده محرم بشـود

...

چند سالی هست که قسمتم نمیشود عاشوراها بروم و روی غذاهای نذری خانه ی عمو نان ببرُم و بگذارم...
فکر نمی کردم اینقدر برایش بی ارزش شده باشم که حتی اجازه ی این کار را هم بهم ندهد...

افسوس...