همه ی این ها را ول کن...

هشت ِ هشت ِ هشتاد و هشت را بچسب!

لحظه ای خواب برم حرام است در این سفر...

ادامه دارد...