چرا متوجه نیستید که ما باید در کارها صبر و پایداری داشته باشیم؟! 

وجالب اینکه این، متن یک املاست!