یا ضامن آهو ...

پاهام خیلی گیره ...

کمتر از آهو که نیستم، میشه ضامنم بشی؟