گفته بودم اگر من منتخب اول نشوم به تقلید از یک سری، قیامت می کنم و اینها...اما حالا مقادیر زیادی از مواضع خودم عدول کردم.

یک نیمچه رتبه ای با لطف دوستان گیرمان آمد به زور. از سرمان هم زیاد است. مرسی از کـَرَم شما! 

نتایج نظرسنجی وبلاگ های بانوان