هر چه اهالی روستا را قسم دادم که جان عزیزتان بایستید عکسی بیاندازم بعد از نچ نچ و لب گاز گرفتن، استغفری کردند و رد شدند.
زورم به خرشان رسید.
با اولین گفتی که زدم، درخواستم را پذیرفت.

این چندمین عکس تکی ای است که از خرها می گیرم. اگر در بین آدم ها عنصر مطلوبی نیستم، لااقل خرها دوستم دارند!

...

چقدر نفرت انگیز است یو اس بی وصل کردن از پشت کیس...