دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد

نگهش دار به موسی شدنش می ارزد ...

 

پی نوشت:

تو؛ چهارم شخص مجهول است. کمک کنید پیدایش کنم.

نبوده و نیست. نخواهد بودش را نمی دانم.