پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است

قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین

چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین؟

-----------------

برای دوست متولد اسفندم؛ که می دانم زخم خورده این ماجراهاست.... و من هم خیلی اذیتش کردم؛ امیدوارم من را ببخشد و همه چیز را فراموش کند، می دانم که برایش سخت است. به نظرم تنها راه عذرخواهی همین نوشته بود ...

البته بحث من و او ربطی به «این ماجراها» ندارد و خودش میداند.