نمی دانم این روزها چرا همه چیز مرا یاد مامان و بابا می اندازد. حتی چیزهایی که هیچ ربطی هم به این ماجرا ندارد.

______________________________________________

 

 کسی هست که والدینش باهم برای یک ماه رفته باشند؟ می شود بیاید پیش من، باهم غصه نبودنشان را بخوریم؟

 ______________________________________________

 

 کوچکترین کارهای خانه هم روی دستمان مانده. بابا نیست که انجام دهد.

لامپ آشپزخانه مان سوخته؛ قدم با صندلی هم بهش نمی رسد. روی میز هم رفتم، نرسید. کسی هست بیاید و این لامپ سوخته را عوض کند؟

______________________________________________

 

 کسی یک جفت " مامان و بابا " کناری ندارد به من و خواهر و برادرم بدهد؟

قول می دهم مال خودمان که آمد، مال او را سالم پسش دهم.

کسی هست آیا...؟

یا آشنایی دارید که داشته باشد ...؟

جایی سراغ دارید ...؟

خبرمان کنید، خودمان می آییم دنبالشان ...