... وباز هم ندای آشنای "هل من ناصر ینصرنی؟ "

- آیا کسی هست مرا یاری دهد؟

- کمک نمی خواهم،

- آیا کسی هست که مرا ببیند؟

- کسی هست که مرا بشنود؟

- اصلا کسی می داند اینجا چه خبر است؟