داریم می رویم که به وصال برسیم.

سه تایی با هم ...

____________________________________

 

رسیدیم

عجب رسیدنی ...

مبارکمان باشد!