امید به آن است که روزی در تقویم ها بیاید :

 

تعطیل؛ روز ظهور امام عصر ...