فین کرد و آمد بیرون ...

- " آخیش، تخلیه کردم، راحت شدم"

 

کاش تخلیه شدن آدمها از همه چیز به راحتی همین یک فین ساده بود.