می دونی صفای ما پابرهنه ها به چیه؟

اینکه ریگی به کفشمون نیست!