خدایا من مناسب این اسم نیستم ...

 

مثلا اسمم "به دور از هر بدی" است، اما مانده ام در اینکه از کدام بدی به دورم؟

اگر بدی هم از من دور باشد، این منم که به سراغش می روم.

 

ای مامان و بابایم!

نمی شد اسمی برایم می گذاشتید که بیشتر درخور حال من باشد؟ که بیشتر به من بیاید؟ که حداقل اینجوری پیش خودم شرمنده نباشم؟

 

پی نوشتی کاملا بی ربط : چه مهمانی مثال زدنی ست مهمانی خران و گوسفندان و کرگدنان، باشد که بهشان خوش بگذرد!