ماهی که خودمان در آسمان شب نیاسر - کاشان رصد کردیم اینجوری بود. با چه مکافاتی از آن عکس گرفتم بماند.

چه لذتی داشت دیدن زحل و مشتری و زهره.

راستی اینکه می گویند یک حلقه هایی دور زحل وجود دارد راست می گویند،وجود دارد! من حلقه هایش را دیدم!