چقدر لذت بردم وقتی از پله های دانشگاه بالا می رفتم و پسرهای کلاسمان از مقابلم می آمدند پایین و تا من را دیدند با غلظت هرچه تمام تر گفتند: اَه این دختره...!