می خواستم از وارثان عشق صاحب اسمم بنویسم، نشد...
یعنی تو این گیر و دارها یادمون رفت مادری هم داریم...


پ.ن: من در برابر هر حق و حقیقتی که این روزها علم شده کم میارم. اینو بدونید!