نبوده و نیست

دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد

نگهش دار به موسی شدنش می ارزد ...

 

پی نوشت:

تو؛ چهارم شخص مجهول است. کمک کنید پیدایش کنم.

نبوده و نیست. نخواهد بودش را نمی دانم.

/ 8 نظر / 9 بازدید
parvaz

امیدوارم از نظره همه بیرزه نیست شاید بیاید شاید پیدا شود[لبخند]

ابوالفضل ناظمی

[سوال]

ابوالفضل ناظمی

مطمئنید باید کمک کنیم پیدا بشه؟ دعا کنید اون کمک کنه پیداش کنید[تایید]

spring

تو واژه ایی که در مـن نهفته است درست مانند تو که در دل من نهفته است