فاطیان

«مرا به نام کوچکم صدا بزن» عزیزم، از اینکه برایت هوویی اختیار کردم مرا ببخش...دل است دیگر، بی صدا میپرد، جایی که گیر کرد گندش در می آید!
بویش درامده، منتها بوی گندی نیست...خوب است، مینشیند به دل این دخترک. اما قول میدهم هروقت بوی گندش درامد به آغوش گرم و باز تو برگردم!

 پیش خودم و خودت بماند...تو برای من چیز دیگری هستی. ترکت نخواهم کرد، تحت هیچ شرایطی!

/ 0 نظر / 11 بازدید